Program na podporu rozvoje Ústecka

Ústecká komunitní nadace vyhlásila výzvu k předkládání projektů do 34. otevřeného grantového kola se zaměřením na Lidé a místo – posilování vztahu k místu, Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti a Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti. Podporovány byly projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 1. října 2021
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Výsledky najdete zde.


5. ročník soutěže s názvem „Technowizz“

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásili 5. ročník soutěže s názvem „Technowizz“. Cílem soutěže bylo přispět k rozvoji středních a vyšších odborných škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech.

Soutěž se koná pod záštitou Prof. Dr. Ing. Petra Lenfelda, FEng. děkana Fakulty strojní TUL v Liberci a Prof. Ing. Štefana Michny, PhD., děkana Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem.

Uzávěrka příjmu přihlášek: 15. října 2021
Odměny pro vítěze: škola (30 000 Kč), odborný garant (5 000 Kč) a student či tým studentů (10 000 Kč každý)
Výsledky ještě nejsou k dispozici.


Fond HENNLICH – program na podporu mladých lidí z Litoměřicka

Společnost HENNLICH s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásily již 18. otevřené grantové kolo na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích “LITOMĚŘICE – LIVE CITY JSI TY”.
Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 25. března 2022
Maximální výše nadačního příspěvku: 8 000 Kč (jeden žadatel může přihlásit i více projektů).
Výše prostředků k rozdělení: min. 100 000 Kč
Výsledky nejsou k dispozici.


Fond LOGIT – program na podporu Podbořanska

Společnost LOGIT s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásila 11. otevřené grantové kolo programu, jehož cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 11. dubna 2022
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč
Výše prostředků k rozdělení: min. 100 000 Kč
Výsledky nejsou k dispozici.


Fond ARMEX ENERGY pomáhající usnadnit cestu ke vzdělání dětem a mladým lidem

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek zaměřený na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 6. května 2022
Maximální výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 110 000 Kč
Výsledky nejsou k dispozici.