Chci darovat

Pokud jste naším dárcem, partnerem, příznivcem, žadatelem či odběratelem novinek, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se níže s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (General Data Protection Regulation).

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ústecká komunitní nadace, se sídlem Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44 55 22 54, zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, rejstřík nadací a nadačních fondů, oddíl N, vložka 7 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. Pokud se na nás budete chtít v průběhu doby zpracování osobních údajů obrátit, kontaktujte nás na tel. čísle +420 475 201 023 nebo na e-mailu: gdpr@komunitninadace.cz.

 

Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje odběratelů newsletteru

Newsletter (e-bulletin) rozesíláme pouze registrovaným odběratelům ze systému Mailchimp (www.mailchimp.com). Uchováváme emailovou adresu, jméno a příjmení odběratele. K seznamu odběratelů mají přístup pouze pověření zaměstnanci naší nadace. Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím osobám, využíváme je pouze pro potřeby rozesílky newsletteru. Zájemci o odběr nadačního emailového newsletteru se k odběru registrují sami a to na stránce www.komunitninadace.cz, prostřednictvím Mailchimp formuláře, nebo přes příslušné pole v rámci jiného formuláře – např. registrace na některou z akcí naší nadace. Tímto způsobem nám budoucí odběratelé newsletteru udělují souhlas s jeho zasíláním a se zpracováním osobních údajů. Odhlášení z odběru newsletteru je možné kdykoli, odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu případně stačí odpovědní email s předmětem „nezasílat“.

Osobní údaje dárců

Jako správce zpracováváme osobní údaje fyzických osob, které se rozhodly stát se dárci Ústecké komunitní nadace a to buď prostřednictvím systému Darujme.cz či prostřednictvím uzavření darovací smlouvy. Námi zpracovávané osobní údaje dárců zahrnují zejména osobní údaje běžné, tzn. jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefon, e-mailová adresa a informace o došlých platbách. Tyto údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci dárce. Vaše osobní údaje a informace o došlých platbách na účet naší nadace zpracováváme primárně za účelem zaúčtování vašeho daru a vystavení potvrzení o daru, které můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání a snížit si tak základ daně z příjmu. Tyto informace vedeme v dárcovské databázi Salesforce. Vaše údaje můžeme použít k poděkování, k informování o využití darovaných prostředků nebo k informování o další činnosti naší nadace. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného záměru v rámci adresného individuálního dárcovství. Údaje můžeme použít také k vytváření statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací. Jsme také správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Darujme.cz. Zpracování probíhá za účelem naplnění darovací smlouvy, kterou s námi při poskytnutí daru uzavíráte. Nadace Via, provozovatel Darujme.cz, jedná jako zprostředkovatel darovacího procesu. Zásady ochrany osobních údajů portálu Darujme.cz najdete zde. https://www.darujme.cz/#informace-o-zpracovani

Osobní údaje žadatelů a příjemců nadačních příspěvků

Jako správce zpracováváme osobní údaje fyzických osob, které požádaly Ústeckou komunitní nadaci o podporu, stejně tak těch, kterým byla následně poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Zpracovávané osobní údaje žadatelů a příjemců nadačních příspěvků mohou zahrnovat zejména: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefon, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu. Dále pak informace týkající se zdravotního stavu, výše příjmů, výše sociálních dávek, výše invalidního důchodu, příjmů a nákladů společné domácnosti, což jsou údaje nezbytné pro vyhodnocení žádosti o nadační příspěvek. Osobní údaje příjemců nadačních příspěvků od Ústecké komunitní nadace a informace o odeslaných platbách na účet příjemců zpracováváme primárně za účelem správného zaúčtování nadačních příspěvků. Dále je zpracováváme pro účely vykazování poskytnuté podpory ve výroční zprávě Ústecké komunitní nadace, a to v souladu s povinnostmi, které nám ukládá Občanský zákoník 89/2012 Sb. a jeho ustanovení o fundacích. Informace o příjemcích podpory vedeme také v databázi Salesforce poskytnutých nadačních příspěvků. Osobní údaje využíváme k informování o grantových příležitostech a k informování o činnosti Ústecké komunitní nadace. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu v rámci naší nadační činnosti. Údaje můžeme použít také k vytváření statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací.

 

Cookies

Pro lepší přizpůsobení našich služeb Vašim požadavkům používá náš web cookies – drobné soubory ukládané na Váš disk, které zaznamenávají data související s prohlížením našich stránek. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit ve svém prohlížeči, včetně jejich úplného zákazu. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší informace a služby.

 

Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádíme v sídle nadace a to našimi pověřenými zaměstnanci, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny např. členové hodnotících komisí respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Doba, po kterou budou zpracovávané údaje uloženy

Délka doby, na kterou subjektem údajů udělován souhlas se zpracováním osobních údajů a po kterou budou zpracovávané údaje uloženy, je uvedena v příslušném písemném souhlasu subjektu údajů, přičemž jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucí ze závazkových nebo jiných vztahů či z příslušných právních předpisů. V případě odběratelů Newsletteru se souhlas se zpracováním uděluje na celé období, po které bude odběratel e-mailových zpravodajů mít zájem dostávat informace o činnosti Ústecké komunitní nadace. Období, pro které je souhlas udělen, končí odvoláním souhlasu. Poté budeme uchovávat osobní údaje odběratele Newsletteru ještě po dobu 5 let.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé mj. následujících platforem: Mailchimp, WordPress a Google Analytics. Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme neoprávněným třetím stranám. Vaše údaje (včetně e-mailové adresy) neposkytujeme třetím stranám pro účely marketingu. Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům můžete uplatnit celou řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: gdpr@komunitninadace.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. V rámci našich možností poté uděláme maximum proto, abychom Vaší žádosti vyhověli.

Základní výčet Vašich práv poskytují články 15 až 22 GDPR a patří mezi ně zejména:

  1. Právo získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme (právo na přístup).
  2. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů (právo na opravu) a informace o provedení opravy.
  3. Právo na omezení zpracování můžete využít za účelem omezení rozsahu osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).
  4. Právo na přenositelnost můžete uplatnit, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, v tom případě budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup.
  5. Právo na výmaz Vašich osobních údajů z našich databází můžete uplatnit v případě, že už údaje nebudou potřebné k účelu, pro který byly zpracovávány, nebo když odvoláte souhlas s jejich zpracováním. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
  6. Právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování na tomto souhlasu založeno.
  7. Právo na odhlášení ze zasílání newsletterů s novinkami z dění kolem nás, emailů s informacemi o aktuálních grantových výzvách, pozvánek na akce spojené s naší činností či anket týkající se zjišťování potřeb místní komunity a aktuálních problémů.
  8. Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.
  9. Vyvineme maximální úsilí, abychom Vám pomohli uplatnit Vaše práva a vyřešit jakékoli dotazy, žádosti, či stížnosti. Za tímto účelem nám prosím zašlete e-mail na gdpr@komunitninadace.cz a specifikujte v něm, jak Vám můžeme pomoci či co pro Vás můžeme udělat. Nebudete-li spokojeni se způsobem vyřízení Vašeho požadavku, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Snažili jsme se vše vysvětlit srozumitelnou formou. Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit na adrese gdpr@komunitninadace.cz.

 

Změny zásad pro ochranu osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady, pokud to bude v budoucnu vhodné pro zlepšování našich služeb, zvyšování Vaší bezpečnosti, nebo bude-li to nutné pro splnění zákonných a jiných povinností.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 23. 11. 2018.

Vyhledávání