Chci darovat

NESTŮJ S RUKAMA ZA ZÁDY- formulář závěrečné zprávy

 • Hidden
 • Termín odeslání závěrečné zprávy

  Příjemce nadačního příspěvku se zavazuje předložit Komunitní nadaci závěrečnou zprávu o realizaci projektu nejpozději do 1 měsíce od konce doby realizace projektu uvedené ve smlouvě.
 • Instrukce pro vyplnění závěrečné zprávy

  Formulář se ukládá v elektronické verzi kliknutím na tlačítko „Odeslat“ v závěru závěrečné zprávy. Postup: dokud nejsou vyplněna všechna povinná pole, formulář nelze odeslat. Rozpracovanou závěrečnou zprávu si lze uložit a pokračovat v ní později nakliknutím na stejnojmenné tlačítko situované v dolní části obrazovky. Upozorňujeme však, že odkaz bude aktivní maximálně po dobu 30 dní!!! Proto Vám vřele doporučujeme si texty vkládané do online formuláře pro jistotu ukládat např. do wordového souboru jako zálohu. Pozor, při návratu do rozepsaného formuláře se zprvu někdy nemusí nově uložený text objevit. V tomto případě je potřeba aktualizovat obsah stránky klikem na tlačítko šipky v kolečku v levém horním rohu lišty či stiskem klávesy F5 nebo kombinací kláves Ctrl+Shift+R. Po odeslání Vám na email uvedený ve formuláři přijde zároveň potvrzení o jejím doručení včetně Vámi vyplněného formuláře závěrečné zprávy v PDF formátu.
 • Identifikační údaje

 • Uveďte na tomto místě název organizace realizující projekt či v případě neformální občanské iniciativy jejího zástupce.
 • Uveďte prosím číslo ze záhlaví smlouvy, na základě které jste obdrželi nadační příspěvek pro realizaci vašeho projektu.
 • Uveďte zde prosím dobu realizace vašeho projektu tak, jak je uvedena ve stejnojmenném bodě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
 • Průběh a shrnutí realizace projektu

 • Jaké plánované aktivity byly v průběhu realizace projektu uskutečněny a jakých výsledků se v nich podařilo dosáhnout? Při popisu výsledků použijte i kvantitativní a kvalitativní měřitelné ukazatele.
 • Došlo v průběhu realizace k nějakým odchylkám vzhledem k původně plánovanému projektu? Popište případné změny, zdůvodnění, proč k nim došlo a jak jste se s případnými překážkami vypořádali.
 • Jakých pozitivních změn či posunů v místní komunitě se Vám realizací projektu podařilo oproti výchozí situaci dosáhnout? Co konkrétně se změnilo k lepšímu? Podařilo se Vám naplnit cíle vašeho projektu? Z jakých úspěchů máte největší radost a na co jste nejvíce pyšní?
 • Jaké konkrétní dopady a přínos měla realizace Vašeho projektu pro cílové skupiny, na které byl projekt zaměřen? Komentář: (při popisu prosím používejte i kvantitativní vyjádření jako odhady počtu osob atd.)
 • Posílení místní občanské angažovanosti

 • Popište, jak se vám do realizace vašeho projektu podařilo vtáhnout místní veřejnost a vytvořit pro ně vhodné příležitosti aktivně se zapojit do místního dění?
 • Zapojení a spolupráce v číslech

 • Započítejte včetně všech organizátorů, pravidelných i jednorázových dobrovolníků, účastníků brigád atp., i lidí, které vám přispěli třeba jen drobnou výpomocí, jako např. pomohli se sběrem odpadu po akci, donesli vlastní mošt či napekli něco dobrého k občerstvení atp.
 • To znamená například jako návštěvníci vašich akcí, diváci, hosté atp.
 • Uveďte prosím celkově počet místních dárců (jednotlivce i firmy)
 • Plány do budoucna

 • Máte již představu, jak budete navazovat na ukončený projekt? Jak zajistíte další jeho financování/udržitelnost či případnou následnou péči (např. o nově vytvořené místo či prostranství atd.)? A jak do zajištění udržitelnosti plánujete či se již podařilo zapojit místní obyvatele (v roli dárců, dobrovolníků atp.).
 • Doplňující informace

 • Jak Vám vyhovuje formát grantového programu NESTŮJ S RUKAMA ZA ZÁDY! A v čem vidíte prostor pro zlepšení z naší strany? (průběžná uzávěrka, konzultace k záměru, informace na webu, on-line formuláře záměru, finální žádosti i závěrečné zprávy atp.)?
 • Jaký typ podpory či pomoci v rovině poradensko- vzdělávací byste v budoucnu od komunitní nadace či jiných servisních organizací přivítali? Komentář: (Pokuste se prosím specifikovat typ podpory či pomoci/aktivity a jeho zaměření včetně konkrétního tématu)
 • Finanční vyúčtování nadačního příspěvku

  Pro zpracování finančního vyúčtování nadačního příspěvku použijte šablonu v podobě excelové tabulky, kterou ke stažení najdete zde: K finančnímu vyúčtování nemusíte dokládat kopie účetních prvodokladů vztahujících se k poskytnutému nadačnímu příspěvku ani doklady související s náklady, kterými projekt spolufinancujete. Veškeré tyto podklady byste však měli mít k dispozici, a to nejméně po dobu stanovenou zákonem (obvykle 5 let).
 • Zde přidejte přílohy
  Max. file size: 256 MB.
  • Uveďte, jakékoliv poznámky či připomínky k finančnímu vyúčtování nadačního příspěvku.
  • Povinné přílohy

  • K závěrečné zprávě, tzn. zde nahrajte fotodokumentaci z průběhu projektu, kterou nám prosím přikládejte pouze v elektronické podobě. Fotodokumentace bude obsahovat min. 5 kusů nejpovedenějších ilustračních fotografií v dobré kvalitě, případně i s popisem. V případech, kdy lze po skončení projektu dobře obrazem zmapovat dosažené změny, prosíme zejména o záběry před a po realizaci – př. fasáda kapličky před a po renovaci atd. Fotografie prosím nedodávejte v podobě vložení obrázků do Wordu nebo PDF, použijte pouze původní obrázkové soubory (ideálně JPEG).
   Zde přidejte přílohy
   Max. file size: 256 MB, Max. files: 12.
   • Nepovinné přílohy

    Uvítáme, když k k závěrečné zprávě na tomto místě nahrajete veškeré hmatatelné výstupy projektu v elektronické podobě včetně kopií těch výstupů, kde je projekt medializován (kopie novinových článků atd.) a prezentována podpora od komunitní nadace a případných původních dárců finančních prostředků.
   • Prostor pro nahrání nepovinných příloh ve formě jednotlivých souborů.
    Zde přidejte přílohy
    Max. file size: 256 MB, Max. files: 10.
    • Prostor pro vložení odkazu na nepovinné přílohy, například na úložiště fotografií, webové stránky, Facebook, apod.
    • Prostor pro vložení odkazu na nepovinné přílohy, například na úložiště fotografií, webové stránky, Facebook, apod.
    • Závěrečná prohlášení

    • Souhlasím a prohlašuji, že informace uvedené ve formuláři závěrečné zprávy jsou pravdivé a poskytovány dobrovolně.
    • Prosím uveďte jméno a příjmení osoby, na kterou se můžeme v případě potřeby obrátit s prosbou o doložení dalších podkladů či o vyjasnění obsahu závěrečné zprávy.
    • Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři Ústeckou komunitní nadací, IČ 44552254, se sídlem Karla IV. 400/11, 400 03 Ústí nad Labem (příp. jejími zaměstnanci) pro účel zařazení do databáze správce, vyhodnocení závěrečné zprávy a následnou komunikaci s příjemci nadačního příspěvku. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ústecká komunitní nadace prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Ústecké komunitní nadace nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

    Vyhledávání