Projekt byl podpořen v rámci programu Global Challenges Local Solutions, za podpory Akademie pro rozvoj filantropie v Polsku.

Od 1. dubna 2019 do 30. září 2019 realizujeme projekt s názvem Vzdělání na prvním místě! V projektu vycházíme z manifestu Vzdělávání pro 21. století ve společné škole iniciativy Měj se k světu, vzniklé jako příspěvek českých neziskových organizací k podpoře plnění globálních cílů udržitelného rozvoje – SDGs.

Dle východisek manifestu „Česká republika patří dlouhodobě k zemím s vysokou úrovní gramotnosti a kvalifikace. Přesto zhruba od přelomu tisíciletí stále větší část společnosti mluví o tom, že se úroveň vzdělání zhoršuje. To je ale jedna z mála věcí, na níž existuje shoda. Část veřejnosti, včetně odborné, vyzývá k důkladné reformě orientované na snížení selekce a zaměření výuky na kompetence potřebné pro život, část naopak vidí řešení v návratu k tradičnímu vyučování postavenému hlavně na znalostech a kázni. Vzdělávací systém přestává spojovat a dávat dětem společný základ do budoucnosti.. Z hlavního vzdělávacího proudu odcházejí na jedné straně děti do praktických a speciálních škol, na druhé straně ještě větší podíl dětí na elitní školy a víceletá gymnázia (dohromady zatím cca 20%). Učitelé jsou podprůměrně placení, mnozí cítí silnou deziluzi a často stále složitější výchovné situace ve školách nezvládají, protože na ně nejsou připraveni ani oni z pedagogických a učitelských fakult, ani školy vystavené velkým společenským změnám. Proto někteří nespokojení rodiče zakládají vlastní školy nebo děti učí doma. Vlivem zrušení školských úřadů, které zprostředkovávaly informace a pokyny z Ministerstva školství, se začínají stále výrazněji lišit školy v jednotlivých krajích republiky. Vzdělávací systém ztrácí schopnost vyrovnávat sociální rozdíly a fungovat jako sociální zdviž. Učitelům se nedostává potřebné podpory a klesá možnost Ministerstva školství ovlivňovat kvalitu systému. V této situaci jsou samozřejmě v nevýhodné pozici právě chudí a méně vzdělaní.“

Právě proto se v našem projektu soustředíme:

  • na podporu dětí a mladých lidí v Ústeckém kraji, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Naší snahou je v regionu získat ze soukromých zdrojů minimálně 150 000 Kč a ty do poloviny roku 2019 přerozdělit formou otevřeného grantového řízení. Chceme prostřednictvím grantové podpory těm, kteří z různých důvodů nemají stejnou startovní pozici, umožnit rozvíjet jejich vzdělání stejným způsobem, jako mohou ostatní. Tuto šanci hodláme poskytnout především potřebným mladým lidem nacházejícím se v nepříznivé finanční situaci, v náhradní rodinné péči, potýkajícím se s individuálním zdravotním znevýhodněním či pocházejícím z odlišného socio-kulturního prostředí. Formou osvěty informovat o potřebě a plnění globálních cílů udržitelného rozvoje – SDGs, aby se v regionu zvýšilo veřejné povědomí o jejich existenci a vývoji. Dále je naším úsilím v druhé polovině roku 2019 v regionu uspořádat setkání s existujícími místními soukromými dárci zajímajícími se o téma Vzdělání a seznámit je s našimi aktuálními poznatky v této oblasti. Naším cílem je pokusit se současné místní dárce zmotivovat pro nalezení efektivní společné cesty k zlepšení v oblasti Vzdělání, tzn. jak netříštit síly a rozdělovat prostředky získané ze soukromých zdrojů místních individuálních a korporátních dárců reflektujících místní priority v oblasti vzdělání systematicky a jednotně.
  • na podporu pedagogických pracovníků s cílem podporovat učitele jako základní stavební kámen školy. V projektu je naším cílem poskytnout nejvíce motivovaným ředitelům a učitelům základních a středních škol z Ústeckého kraje podpůrné služby ve formě odborného individuálního koučinku podporujících výkon jejich práce, včetně dosažení jeho stability. Dalším naším záměrem je zorganizovat workshop za účasti ředitelů, učitelů a místních expertů na vzdělávání. Jeho výstupem by mělo být definování optimální formy a obsahu podpory pro vzdělávací pracovníky, která by mohla přispět ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky na základních a středních školách, a zároveň k podnícení zájmu žáků a studentů o další studium. Získané výstupy bychom chtěli zakomponovat do regionálního otevřeného grantového řízení na podporu rozvoje učitelských schopností a dovedností, které bychom chtěli vyhlásit nejpozději na přelomu roku 2019/2020.