Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, odpovídající 30 % způsobilých výdajů projektu.

Informace o projektu Ústecké komunitní nadace na energetické úspory/ochranu ŽP

Název projektu:
Energetické úspory BD Karla IV.

Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce bytového domu v ul. Karla IV. (Střekov, Ústí nad Labem), v rámci které dojde hlavně k zateplení obvodových stěn, rekonstrukci střechy se zateplením, výměně otvorových výplní, souvisejícím opatřením (rekonstrukce balkónů, klempířské prvky, bleskosvod apod.) a k výměně zdroje tepla vytápění a ohřevu TUV (plynový kondenzační kotel), vše s cílem snížení celkové dodané energie bytového domu (posun z kategorie "F" do "C") a s tím související úspory CO2.

Cíl projektu:
Cílem je komplexní rekonstrukce bytového domu za účelem snížení celkové dodané energie řešeného bytového domu. Stavebními úpravami navrženými v rámci projektu dojde ke snížení celkové dodané energie řešeného bytového domu (posun ze stávajícího F do C), prostřednictvím zvýšení tepelně izolační schopnosti upravovaných konstrukcí a tím zlepšení vnitřního prostředí bytů a snížení nákladů na vytápění. Zateplení fasády a nová hydroizolační vrstva střechy rovněž sníží riziko případných budoucích lokálních závad, zvýší odolnost vůči povětrnostním vlivům a přispěje k prodloužení životnosti bytového domu.

Očekávané výsledky projektu:
Realizací projektu dojde k následujícím pozitivním dopadům:

  1. Snížení celkové dodané energie o 448,625 GJ/rok, tj. o 60,88 % (z původních 736,842 GJ na 288,217 GJ).
  2. Dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie domu „C“ (oproti stávající nehospodárné třídě „F“).
  3. Snížení výdajů 2 domácností na vytápění (zohledněn počet domácností před zahájením realizace projektu)
  4. Prodloužení životnosti (odolnosti) řešených konstrukcí bytového domu (díky zateplení a souvisejícím opatřením).
  5. Zlepšení kvality prostředí v místě, kde se bytový dům nachází (zlepšení vzhledu bytového domu).
  6. Odhadovanému snížení emisí CO2 o 29,49 t/rok, tj. o 51,66 % (z původních 57,09 tun na 27,6 tun).