Prostředky z fondu jsou rozdělovány v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) stanovené OSN pro roky 2015 až 2030 a to s cílem č. 4 Kvalitní vzdělání.

Cílem programu je zvýšení kvality a atraktivity výuky a motivace žáků k dalšímu studiu prostřednictvím realizace školních skupinových projektů starších žáků, které připraví a realizují samotní žáci pod vedením dospělého garanta a jež by rozvíjely jejich kreativitu, iniciativu a angažovanost, upevňovaly jejich sebedůvěru a byly pro ně přínosem v rámci „učení pro život“. Ve své podstatě program cílí na podporu důležitých životních kompetencí žáků (komunikace, spolupráce, řešení problémů, sociální a občanské kompetence atd.). Prostřednictvím tohoto programu chceme podpořit ve vzdělávání velmi důležitý trend – posun od encyklopedických znalostí ke kompetencím rozhodujícím o úspěchu a spokojenosti v životě.

Pro Vzdělávací fond HEURÉKA jsou každoročně vyhlašována otevřená grantová kola. O nadační příspěvek bylo možné se ucházet do pátku 27. března 2020. Informace o aktuálních grantových výzvách najdete zde.

Žádost podává garant projektu – plnoletá fyzická osoba v podobě pedagogického pracovníka školy s povinným souhlasem základní školy situované v okresech Ústí nad Labem či Litoměřice. Garant je zodpovědný za přípravu, realizaci a vyúčtování projektu skupiny starších žáků. Jedná se o osobu, které bude v případě podpory projektu na základě darovací smlouvy převedena částka uděleného nadačního příspěvku.