Cílem grantového programu je podpora dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

O nadační příspěvek bylo možné se ucházet do pondělí 14. května 2018 v rámci vyhlášeného
4. otevřeného grantového kola. Informace o aktuálních výzvách naleznete zde.

Do 4. otevřeného grantového kola Fondu ARMEX ENERGY zaměřeného na podporu mladých lidí, které nepříznivé životní podmínky znevýhodňují v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, bylo ke dni uzávěrky 14. května 2018 přijato celkem 15 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě 195 000 Kč.

Ústecká komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila 10 žádostí fyzických osob v celkové výši 105 359 Kč. Rozdělené finanční prostředky pocházejí z daru společnosti ARMEX ENERGY, a.s.

Grantové kolo bylo určeno školou povinným dětem a studujícím mladým lidem do 25 let bydlících v okresech Děčín, Ústí nad Labem a v okresech, kde má společnost ARMEX ENERGY své pobočky.

Jednalo se o projekty fyzických osob, jejichž záměrem je umožnit dětem a mládeži, která díky své životní situaci nemá stejnou startovací pozici, optimálně rozvíjet své vzdělání, talent a osobní potenciál.

Podpořené aktivity budou realizovány v období od 1. července 2018 do 30. června 2019.

Nikola Č. z Krupky (8 979 Kč)
Pořízení notebooku s příslušenstvím

Patrik B. z Kralup nad Vltavou (5 700 Kč)
Školní potřeby, poplatky za kroužky

Adriana H. z Děčína (10 000 Kč)
Potřebné technické vybavení pro studium hudby a muzikoterapie

Viola H. ze Šluknova (5 000 Kč)
Školní potřeby a pomůcky, poplatky za tisk a školní akce

Jana K. z Kralup nad Vltavou (10 680 Kč)
Školní potřeby, poplatky za obědy a kroužky

Radek M. z Teplic (15 000 Kč)
Intenzivní kurz angličtiny

František N. z Kralup nad Vltavou (15 000 Kč)
Školní pomůcky a potřeby, poplatky a příspěvek za kroužky a pobytové akce

Angelina S. z Ústí nad Labem (10 000 Kč)
Individuální kurz českého jazyka pro cizince

Lee Yen T. z Teplic (10 000 Kč)
Individuální kurz českého jazyka pro cizince

David Z. ze Srbské Kamenice (15 000 Kč)
Náklady na asistenta, edukační pomůcky a doprava

Podporovány jsou děti a mladí lidé ve věkové kategorii od 6 do 25 let tzn. děti školou povinné a studující mladí lidé, kteří bydlí v okresech Děčín a Ústí nad Labem a v okresech, kde má společnost ARMEX ENERGY své pobočky.

Jedná se prioritně o…

  • děti a mladé lidi nacházející se v nepříznivé finanční situaci (například děti z neúplných či vícedětných rodin či s nízkými příjmy atp.);
  • děti a mladé lidi v náhradní rodinné péči (děti a mládež vyrůstající v dětských domovech, SOS vesničkách atp.);
  • děti a mladé lidi s individuálním znevýhodněním (osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby s duševním či chronickým onemocněním);
  • děti a mladé lidi pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (příslušníci etnických, národnostních či náboženských menšin znevýhodnění například jazykovou barierou atp.).

Působnost programu…
okresy Děčín a Ústí nad Labem a okresy, kde má společnost ARMEX ENERGY své pobočky.

O nadační příspěvek mohou žádat…

  • fyzické osoby – zájemci o nadační příspěvek studující v době podání žádosti na základních či středních školách, učilištích, vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Mezi žadateli mohou být jak současní žáci a studenti, tak žadatelé bez statutu žáka a studenta ucházející se o studia na výše zmíněných školách. Ti mají šanci získat nadační příspěvek, splní-li před nástupem na studia veškeré podmínky k jeho přijetí.
  • V případě osob mladších 18 let, žádost o nadační příspěvek podávají jeho zákonní zástupci (rodiče, pěstouni, opatrovníci).
    Zájemci o nadační příspěvek musí prokázat, jak jsou v přístupu ke vzdělání nebo v osobním rozvoji znevýhodněni, že mají trvalý pobyt na území České republiky a zároveň bydlí v okrese Děčín nebo v okrese Ústí nad Labem případně v okrese, kde má společnost ARMEX ENERGY svou pobočku.
Do 3. otevřeného grantového kola Fondu ARMEX ENERGY zaměřeného na podporu mladých lidí, které nepříznivé životní podmínky znevýhodňují v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, bylo ke dni uzávěrky 15. května 2017 přijato celkem 8 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě 117 000 Kč.

Ústecká komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 8 žádosti fyzických osob v celkové výši 110 000 Kč. Rozdělené finanční prostředky pocházejí z daru společnosti ARMEX ENERGY, a.s.

Grantové kolo bylo určeno školou povinným dětem a studujícím mladým lidem do 25 let bydlících v okresech Děčín, Ústí nad Labem a v okresech, kde má společnost ARMEX ENERGY své pobočky.

Jednalo se o projekty fyzických osob, jejichž záměrem je umožnit dětem a mládeži, která díky své životní situaci nemá stejnou startovací pozici, optimálně rozvíjet své vzdělání, talent a osobní potenciál.

Podpořené aktivity budou realizovány v období od 1. července 2017 do 30. června 2018.

Seznam podpořených žadatelů

Barbora G., Aneta H., Leona T. a Vít Š. z Olomouce (15 000 Kč)
Úhrada doučování dětí v náhradní rodinné péči ve školních předmětech.

Sabina H. ze Starých Křečan (15 000 Kč)
Nákup školních pomůcek, úhrada nákladů na ubytování, stravu, cestovné a doučování na konzervatoři.

Andrea N. z Varnsdorfu (10 000 Kč)
Úhrada školného na VOŠ a kurzu „Asistent pedagoga“

Roman N. z Varnsdorfu (10 000 Kč)
Úhrada stravy, školních pomůcek a cestovného spojeného se školní a praktickou výukou.

Ondřej O. z Ústí nad Labem (15 000 Kč)
Úhrada poplatků za školní aktivity a fotbalová soustředění včetně jízdného a pořízení fotbalového vybavení a výstroje.

Angelina S. z Ústí nad Labem (15 000 Kč)
Úhrada individuálního kurzu českého jazyka pro cizince.

Michael S. z Ústí nad Labem (15 000 Kč)
Nákup školních pomůcek, notebooku a úhrada cestovného spojeného se školními povinnostmi.

Petr S. z Ústí nad Labem (15 000 Kč)
Pořízení notebooku.