Darování

Darováním se rozumí bezúplatné převedení majetku, které je stvrzeno darovací smlouvou. To znamená, že darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá (§ 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Pokud je příjemcem daru nezisková organizace, získá celou darovanou částku, neboť neziskové organizace jsou od daně darovací osvobozeny.

Pokud se na akt darování podíváme z pozice dárce, ten jako fyzická osoba může použít odečitatelnou položku snižující základ daně, pokud je celková hodnota darů v daném roce vyšší než 2% základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč, maximálně však lze odečíst 10% základu daně. U právnické osoby vzniká nárok na uplatnění daru jako odečitatelné položky, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2 000 Kč, maximálně však 5% ze základu daně.

V praxi se také setkáváme s otázkou protiplnění v případě uzavírání darovací smlouvy. Zákon říká, že v darovací smlouvě nesmí být žádné protiplnění (ani poděkování) uvedeno, jinak by tato smlouva byla v rozporu s ustanovením § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V opačném případě se musí smlouva uzavřít podle jiné právní normy. Praxe však ukazuje, že poděkování dárci (i veřejné) ze strany obdarovaného za protiplnění nelze považovat. Dokonce i označení dárce na informačních materiálech, respektive na akcích pořádaných neziskovou organizací může obsahovat obchodní název firmy či firemní logo. Obdarovaný by ale neměl uvádět v poděkování dárci takové informace, kterými by propagoval produkty či služby dárce.

Sponzoring

Sponzorování představuje odlišnou oblast podpory neziskových organizací. Nehovoříme tedy o sponzorském daru, ale o sponzorském příspěvku, který je platbou za poskytnutou službu a je tedy spojen s protiplněním. Toto protiplnění nabírá nejčastěji podobu reklamy související s mediálním zviditelněním a zlepšením image sponzora.

Sponzoring se tak upravuje smlouvou o reklamě, kde je jasně definován způsob propagace sponzora nebo smlouvou o spolupráci dle obchodního zákoníku. Sponzorský příspěvek představuje na straně sponzora náklad. Z hlediska neziskové organizace se jedná o příjem, z kterého musí odvést daň z příjmu. Navíc, pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí cena za sjednaný sponzoring (reklamu) obsahovat příslušné DPH.

Zákonodárce však umožňuje v případě, že celkovým výsledkem hospodaření neziskové organizace bude zisk, snížit daňový základ až o 30%, nejvýše však do 1 mil. Kč. Za předpokladu, že zmíněných 30% daňového základu je menší než 300 tis., lze odečíst dokonce celých 300 tis Kč.